NÁVŠTEVNÝ PORIADOK Každý návštevník vstupom do areálu ZOOKONTAKT súhlasí s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať. Vstup do areálu je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou.

Deti len s dohľadom dospelej osoby Deti vo veku do 15 rokov smú do areálu vstupovať len pod dozorom dospelej osoby, ktorá za ich správanie a dodržiavanie tohto návštevného poriadku ako aj pokynov ošetrovateľov zodpovedá počas celej návštevy. Pracovníci ZOOKONTAKT - odborní sprievodcovia a ošetrovatelia - túto zodpovednosť nepreberajú. Z dôvodu bezpečnosti zvierat aj návštevníkov Vás prosíme, nenechávajte malé deti pobehovať po areáli bez dozoru. Vstup detí do 12 rokov do výbehov a voliér so zvieratami je možný len v sprievode dospelej osoby, zodpovednej za ich správanie. V osobitných prípadoch nevhodného správania dieťaťa si vyhradzujeme právo neumožniť dieťaťu vstup do voliéry alebo výbehu so zvieratami, podľa uváženia ošetrovateľa.

Organizované skupiny detí Organizované skupiny detí - školské výlety, letné tábory a pod - je počas celej návštevy povinný sprevádzať dozor, ktorý je za deti zodpovedný a dohliada na to, aby členovia skupiny dodržiavali tento návštevný poriadok a pokyny ošetrovateľov. Pracovníci ZOOKONTAKT - odborní sprievodcovia a ošetrovatelia túto zodpovednosť nepreberajú.

Vstup so psom Z dôvodu bezpečnosti a pokoja našich zvierat vstup do areálu so psíkom, resp. iným zvieraťom, chovaným mimo ZOOKONTAKT nie je možný.

Prísny zákaz vstupu Agresívnym návštevníkom, návštevníkom pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ktorí svojím správaním obťažujú alebo ohrozujú zvieratá, personál alebo iných návštevníkov je vstup do areálu prísne zakázaný. Vyhradzujeme si právo takéto osoby z areálu vykázať.

Zákaz vnášania vecí Je zakázané vnášať do areálu drogy, zbrane, pyrotechniku, prehrávače, nafukovacie balóniky a iné hlučné predmety.

Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom V celom areáli platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

Vstup k zvieratkám len v sprievode personálu Návštevník môže vstupovať do výbehov a voliér so zvieratami len v sprievode ošetrovateľa alebo odborného sprievodcu a po celú dobu pobytu pri zvieratách je povinný riadiť sa jeho pokynmi a inštrukciami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou a/alebo porušením návštevného a/alebo prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov a pokynov ošetrovateľov.

Ohľaduplné správanie Návštevník je povinný správať sa ohľaduplne k zvieratám aj k ostatným návštevníkom. Je zakázané behať, robiť hluk, vhadzovať do výbehov akékoľvek predmety, búchať na ohrady, resp. akýmkoľvek spôsobom zvieratá dráždiť. Zvieratá sú živé tvory, ktoré potrebujú aj oddych a spánok, preto Vás žiadame to rešpektovať a zvieratá nebudiť, ak by spali práve v čase Vašej návštevy. Rešpektujte prosím zákaz vstupu do výbehu počas prípadnej prestávky. Potrebu prestávky posúdi ošetrovateľ.

Dodržujte pokyny personálu Pri zvieratkách sú naši ošetrovatelia, ktorí Vám radi vysvetlia, aký druh kontaktu je s ktorým zvieratkom možný a ako sa k zvieratkám treba správať. Taktiež Vás upozornia na prípadné nevhodné správanie. Každý návštevník je povinný správať sa podľa pokynov našich sprievodcov a ošetrovateľov.

Kŕmenie zvierat Z dôvodu bezpečnosti a zdravia našich zvierat je možné zvieratká kŕmiť len u nás poskytnutým krmivom. Pri kŕmení jednotlivých zvierat je potrebné riadiť sa inštrukciami personálu. Je prísne zakázané kŕmiť zvieratá prinesenými potravinami, cukrovinkami a pochutinami, prinesenými návštevníkmi, môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie dokonca aj smrť zvierat!

Vstup k zvieratám na vlastnú zodpovednosť Návštevníci vstupujú do výbehov a voliér so zvieratami na vlastnú zodpovednosť, za správanie dieťaťa je plne zodpovedný rodič resp. iná dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťa do výbehu alebo voliéry vstupuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou a/alebo porušením návštevného a/alebo prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov a pokynov ošetrovateľov.

Závažné udalosti ohláste personálu Straty alebo nálezy ohláste personálu. Prípadné poranenia je návštevník povinný hlásiť personálu alebo na pokladni ZOOKONTAKT, kde bude poskytnuté potrebné ošetrenie a spísaný záznam. Poranenia, ktoré neboli počas návštevy ohlásené personálu a o ktorých nebol spísaný záznam nebudú brané do úvahy.

Služobné priestory Prosíme Vás nevstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené návštevníkom a sú označené ako služobný priestor.

ZOOKONTAKT nezodpovedá za ujmy na zdraví a škody, vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti, neopatrnosti a/alebo porušenia tohto návštevného poriadku a pokynov personálu a za škody na odcudzených veciach návštevníka.

ŽELÁME VÁM VEĽA SKVELÝCH ZÁŽITKOV !